ForsideSkoler og InstitutionerHjertestarterNyheds arkivForeningerRyhandisKalenderBilledgalleriLokalerKirker Handbjerg MarinaRyde/Stendis BeboerforeningRydes blog til "Kunsten i bevægelse"


Ryde/Stendis Seniorklub


Her lægges diverse info om Seniorklubben, men husk også at kigge i kalenderen (senest opdateret den 22.02.2018):

Referat af generalforsamlingen den 20.02.18 i Ryde Seniorklub:

Inden gen.fors. havde vi et både muntert og opløftende billedforedrag, hvor Karsten Hansen fortalte om sit netværk , sit arbejde og sine mange aktiviteter, illustreret med dejlige billeder. Karsten har virkelig blik for gode motiver.

Der var indkaldt i dec.og jan. nr. af Ryhandis Tidende. Formanden havde også indkaldt mundtligt på klubdagene i januar.

Forslag skulle være formanden i hænde senest d.6.02.2018 . INGEN INDKOMNE FORSLAG

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 

1.     valg af dirigent. Ole Libergren blev foreslået og valgt.

 

2.     Formandens beretning ved Astrid :

a.møder: vi har holdt 5 bestyrelsesmøder, d. 5.01.17, d.23.03., d.4.04., d. 21.09. og d.2.11.

b.udflugter: På gen.fors. i 2017 var der kritik af at vi for ofte var på museum. Vi gennemførte derfor i efteråret en spørgeskemaundersøgelse blandt de fremmødte for at undersøge ønskerne. 19 udfyldte skemaet.Varigheden:halvdagsture eller ca 10 timer foretrækkes .(MEN halvdagsturene er dyre, underskud på mellem 3.000 og 5.000 kr., når vi opkræver 150 kr.). 6 fandt en pris på 500 rimelig, 9 ville godt give mere.     ( vi forlanger 600 kr i år fordi der skal betales for færgen til Fanø, og fordi beregninger har vist at vi ellers i værste fald risikerer et underskud på ca 10.000 kr, dvs. 5.000 kr. efter kommunalt tilskud). De foretrukne udflugtsmål er i prioriteret rækkefølge naturskønne områder, byrundture, virksomheder og museer.17 foretrækker busture, kun 3 synes om kør-selv ture og kan selv køre.

Stillet overfor flere valgmuligheder foretrak  10 heldagsturen til Fanø, 8 museet Tirpitz i Blåvandshuk (2.verdenskrig-rav-vestkystens historie)   og 3 en tur til det tidl. Kommunekemi 9 sagde at det at spise på restaurant el.lign. var en stor del af oplevelsen for den 7 kunne godt spise medbragt mad. Vi har dog på Fanøturen af økon.grunde kombineret 2-retters aftensmad på hotel og medbragte håndmadder.

Udflugterne i 2017 gav flg. underskud:

23.05. Gl.Estrup, 24 deltagere: 1558,55 kr (efter kommunalt tilskud på 5.000 kr.)

Vi opkrævede 500 kr. pr. delt.

4.07.   Jenle, 25 delt.:4.649,55 kr. Vi opkrævede 150 kr.pr. delt.

5.09.   Sea War Museum: 3.118,30 kr. Vi opkrævede 150 kr.pr. delt

c.øvrige arrangementer. Den 25.10. afholdt vi en country-musik koncert        med Ole Lindskov fra Thisted. MRS 6.-8.klasse serverede kaffe og brød, for hvilket vi opkrævede 25 kr.pr. person. Der kom 30, inkl.bestyrelsen selv. Arrangementet blev betalt over donation fra Grev Rabens fond, og ville have givet et underskud på 1840,78 kr, men da skolen betalt leje og rengøring, blev det kun på 840,78 kr.

Sidste år havde vi et foredrag om vestjyske originaler, med et lige så lille fremmøde. Der gav vi også kaffen for at trække flere til, hvilket nok var en fejl jeg må påtage mig ansvaret for. Arrangementerne var tænkt som seniorklubbens gave til lokalsamfundet, og målgruppen var 50+, indholdet af folkelig og underholdende karakter. Vi mener at kunne konkludere at der ikke er basis for at vi tilbyder lignende ting i fremtiden.

Vi holdt den 12.dec. en julefrokost med 36 deltagere. Præsten læste julehistorien, MRS koret  under ledelse af Gitte Glas sang, og maden kom fra Sevel forsamlingsgård.

d. gen.forsamling: 21.02. Afbud fra foredragsholder.  Bodil læste en fortælling og Vagn Kristensen underholdt på mundharpe

e. andet. På grund af årets ret store underskud er der foreløbig ikke planlagt andre udflugter end heldagsturen til Fanø d. 15.05., idet en planlagt tur til Mønsted kalkminer vil kunne forventes at give et underskud på ca 5.000 kr, p.g.a. udgift til det nye tog. Vi har også overvejet at sætte kaffeprisen op igen, men droppet det fordi det skaber irritation at den laves om flere gange.

Året har været præget af et godt samarbejde med Margrethe Reedtz skolen og Venøbussen

Vi har ved flere lejligheder fået sponsoreret kaffe og brød, hvilket glæder  os da vi ser det som et tegn på påskønnelse af samværet.

 

3.     fremlæggelse af det sidste kalenderårs reviderede regnskab ved Peder. Se venligst bilag.

 

Beretning og regnskab blev taget til efterretning.

 

4.     behandling af indkomne forslag: ingen

 

5.     Fastsættelse af kontingent for 2018. Foreslås fastholdt uændret. Dette blev vedtaget.

 

6.     valg/genvalg  af 2 medlemmer af bestyrelse  Bodil Pedersen og Irma Christensen, som var villige til at fortsætte. Der var ikke andre forslag, de valgtes enstemmigt. samt 2 suppleanter: Inga og Hans Pedersen, som var villige til at fortsætte. Der var ikke andre forslag, de valgtes enstemmigt .

 

7.      valg/genvalg  af revisor, (Bent Forbech) og revisorsuppleant (Ejgild Crone), begge var villige til at fortsætte. Der var ikke andre forslag, de valgtes enstemmigt .

 

8        Eventuelt

Under dette punkt var der forslag om en aften-kør-selv -tur med medbragt kaffe og brød, det ser vi på.

Der var spm.om hvad vi gør for at skaffe flere medlemmer. Svaret lød at vi prioriterer den nuværende samværsform med selvkørende aktiviteter, fællessang og samtale, fordi den passer de fremmødte godt. Det ville efter vores skøn være lidt risikabelt at eksperimentere med formen i håb om at tiltrække andre, hvis behov vi ikke kender og muligvis ikke har råd til at opfylde.

Der lød beklagelse af at der i år ikke bliver  halvdagsture, men man affandt sig vistnok med vores svar, at hvis vi skal undgå underskud på dem, skal vi nærmere opkræve 300 kr pr. delt., fordi bussen på disse ture er forholdsmæssigt dyr, og der ikke gives kommunalt tilskud.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden

Formanden takkede dirigenten for god og kompetent mødeledelse.

                                                                                   Referent Astrid Borgå

OBS! Foredrag ved Karsten Hansen: 

"En landsbygravers tanker" OBS!

cafélokalet d.20. februar kl.14

gratis adgang inkl. kaffe og brød

-----------------------

Indkaldelse til generealforsamling i seniorklubben tirsdag d. 20. februar kl. 15.15

i cafélokalet

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent- klubbens sekretær fungerer som referent.

2. Formandens beretning for 2017

3. Fremlæggelse af sidste års reviderede regnskab ( ved kassereren).

4. Behandling af indkomne forslag som skal være formanden i hænde senest den 6.02. 2018

5.Fastsættelse af kontingent for 2019.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

8. Evt.

                                                                                                          formanden

----------------------------------------------------------------------------------


Referat af generalforsamlingen i Ryde Seniorklub den 21.02.17:

Der var indkaldt i dec.nr. af Ryhandis Tidende og igen i det nr. der kom i uge 4 Formanden havde også indkaldt mundtligt på klubdagene den 31.01. og den 7.02..

Forslag skulle være formanden i hænde d.7.02.2017

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1.     valg af dirigent. Ole Libergren blev valgt.

2.     Formandens beretning ved Astrid (omtale af aktiviteter og udflugter )

Året har omfattet 25 klubdage , første periode 5. januar til 29. marts og anden periode 13. sept. til 6. dec. Der har været et godt fremmøde og et godt samvær. Vi havde gen.fors. d. 16.02.16 . Forinden var der foredrag med oplæsning og sang af Åkjærtekster v. Victor Hedegård, Borbjerg. Der har været 6 bestyr.møder: 4 lange ( 14. jan., 17.marts, 18.08. og 13.10.) og to korte (20.09. og 22.11.) og 1 formandsskift (Jakob Andersen trådte efter eget ønske ud af best. og afgik derved som formand) og Birthe Braagård indtrådte som suppleant i  sept.måned (uddybedes kort). Vi havde 3 udflugter: forårsturen til Ålborg 3. maj med 34 deltagere, sommerturen til Lemvig museum og Gjellergård d. 5. juli med 33 deltagere og kør-selv-turen til Holstebro museum, ”Hverdag på trods” om besættelsen den 6. sept. med 16 deltagere. Vi holdt julefrokost, den 13. dec. med 40 deltagere. Og så har vi, extraordinært, haft et foredrag ved Ole Tang om Lokale vestjyske originaler den 25.10. med 32 tilhørere ud over bestyrelsen (uddybedes kort). Vi fik et nyt lokale fra og med d. 13.09. Der har været tilfredshed med de nye rammer (uddybedes kort)

Året har i øvrigt været præget af et godt samarbejde med Margrethe Reedtz skolen og Venøbussen. Vi har ved flere lejligheder fået sponsoreret kaffe og brød. Vi er altid glade for den venlighed, ikke kun på grund af den gode smag i munden, men også, og især, fordi vi ser det som udtryk for at i påskønner rammerne om vores samvær.

3.     fremlæggelse af det sidste kalenderårs regnskab ved Peder.( se venligst bilag )

Der var et spørgsmål til det kommunale tilskud. Kassereren redegjorde for de 2 typer af tilskud og for forhold vedr. lokalelejen. Herefter blev både formandsberetningen og regnskabet godkendt af generalforsamlingen.

4.     behandling af indkomne forslag: ingen indkomne forslag.

5.     Fastsættelse af kontingent for 2018. Fastholdes uændret (50 kr pr. medlem).

6.     valg/genvalg  af 3 medlemmer af bestyrelse  Peder, Birthe og Astrid var på valg. Alle var villige til at genopstille hvis der ikke var andre forslag. Det var der ikke.

7.     valg af 2 suppleanter : Gunnar Damsgård ønskede ikke at genopstille. Som nye suppleanter valgtes Inga og Hans Pedersen.

8         valg/genvalg  af revisor Bent Forbech og revisorsuppleant Ejgild Crone. Begge genvalgtes.

9        Eventuelt

Her rejste Ejgild Crone kritik af at udflugterne næsten  altid gik til museer.

Han  og Poul Erik foreslog en udflugt til det tidl. Kommunekem, nuværende EKOKEM under det finske energiselskab Fortum i Nyborg. Vagn Kristensen foreslog historiske steder som i lærer Jensens tid. Formanden oplyste at udflugterne for 2017 er arrangeret, men lovede at bestyrelsen ville tage forslagene op på et møde og søge at danne sig et overblik over den muligt tilslutning i tilfælde af at der blev tale om mere langvarige og kostbare udflugter end hidtil.  

 

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Praktisk arrangør: Birthe Tibirke Braagaard

Næstformand og sekretær: Bodil Pedersen

Udflugtsansvarlig: Irma Christensen

Kasserer: Peder Antonsen

Formand: Astrid Borgå

 

Referater fra bestyrelsesmøder vil fremover tilgå suppleanterne elektronisk m.h.p. at holde dem orienteret.

Underholdningen den 21.02. kl. 14 som var lagt i en kendt lokal personligheds hænder måtte desværre aflyses. I steder læste Bodil Pedersen en smuk fortælling og Vagn Kristensen underholdt på mundharpe.

----------------------------------

Der indkaldes til generalforsamling i Ryde Seniorklub tirsdag den 21. februar 2017 kl. 14 i cafélokalet på Margrethe Reedtz skolen. Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent- klubbens sekretær fungerer som referent.

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af sidste års reviderede regnskab ( ved kassereren).

4. Behandling af indkomne forslag som skal være formanden i hænde senest den 7.02.

5.Fastsættelse af kontingent for 2018.

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

8. Evt.

---------------

denne side er sidst opdateret af Astrid Borgå d. 10.01.2017

Referat af seniorklubbens generalforsamling den 16.02.2016

Kort referat bringes i Ryhandis tidende uge 9 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1.      valg af dirigent. Ole Libergren blev valgt, og han startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og derfor beslutningsdygtig.

2.      Formandens beretning ved Jakob Andersen. Jakob konstaterede, at der altid er et godt fremmøde og en god stemning på klubdagene, dog kunne han ønske sig flere skakspillere. Dernæst gav han en gennemgang af sommerens 3 udflugter der bød på gode oplevelser. På hjemturen ved forårsudflugten den 21.05. med 36 deltagere sang man således ”Jeg elsker de grønne lunde” hvilket på smukkeste vis passede til landskabet og årstiden. Jakob mindedes også udflugterne til Daugbjerg minilandsby og Møltrup optagelseshjem for mange gode indtryk. Ved julefrokosten i december var vi 38 deltagere.

Jakob benytter ofte beretningen som lejlighed til at sige noget der ligger ham på sinde og i år havde han flg. ord til eftertanke:

En hvid mand og en indianer talte sammen, og indianeren sagde følgende: ”I alle mennesker foregår der en kamp om magten mellem to dyr. Det ene er et egoistisk væsen, der kun tænker på sin egen fordel og ikke viger tilbage for at tale ilde om andre. Det andet er et godt væsen, som vil alles vel og som derfor ikke taler ilde om andre.”

Den hvide mand spurgte hvilket af de to dyr som så ifølge indianeren vinder magtkampen i menneskets indre.

Indianeren svarede: "Det gør det dyr som du fodrer mest".....

 

3.      fremlæggelse af det sidste kalenderårs regnskab ved Peder. Peder fremlagde regnskabet ( se bilag 1)

4.      behandling af indkomne forslag ( skulle være formanden i hænde senest 4.02.): Der var ikke indkommet forslag.

5.      Fastsættelse af kontingent for 2017. Bestyrelsen har besluttet at kontingentet fastholdes på 2016 niveau.

6.      valg/genvalg  af 2 medlemmer af bestyrelse  Bodil Pedersen  og Irma Kristensen var på valg og villige til genopstilling. Der var ikke andre forslag. De blev genvalgt.

7.      valg af  2 suppleanter Gunnar Damsgård  og Marie Kristensen var suppleanter. Sidstnævnte ønskede ikke at genopstille. I stedet valgtes Birthe Brogård.

8.       valg/genvalg  af revisor Bent Forbech og revisorsuppleant Ejgild Crone ville begge godt tage en tørn mere, og der var ikke andre forslag. De genvalgtes.

9.      Eventuelt : der var ikke noget til dette punkt.

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart herefter som følger:

Formand. Jakob Andersen / kasserer: Peder Antonsen / arrangementsansvarlige: Bodil Pedersen og Irma Kristensen / næstformand og sekretær: Astrid Borgaa . Bestyrelsen vil gerne takke Marie Kristensen for hendes tid som suppleant.

--------------------------------------------

OBS!     Foredrag      OBS!

På Margrethe Reedtz skolen den 16. februar 2016 kl. 14

Viktor Hedegård Pedersen fra Borbjerg har sagt ja til at komme kl.14 og underholde om Jeppe Åkjær.

Han vil fortælle om dennes liv, læse op på jysk af hans forfatterskab og vi kan synge nogle Åkjærsange. Gratis adgang.

Seniorklubben  giver kaffen og brødet den dag, men man er velkommen til selv at tage kop med.

Vores generalforsamling afholdes efter kaffen. Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.      valg af dirigent

2.      formandens beretning

3.      fremlæggelse af det sidste kalenderårs regnskab ved kassereren

4.      behandling af indkomne forslag.  Forslag skal være formanden i hænde senest d. 4.februar.

5.      fastsættelse af kontingent. 

6.      valg af  2 medlemmer af bestyrelsen samt 2 suppleanter.

7.      valg af revisor og revisorsuppleant

Log ind