ForsideSkoler og InstitutionerHjertestarterNyheds arkiv» Foreninger- Børneklubben- Ryde familieklub- Grundtvigskforening- Grænseforening- Handbjerg Beboerforening- Projektgruppen- Ryde/Handbj. KFUM/K- Ryde/Handbj. legestue- Ryde/Handbj. teenklub- Ryde/Handbjerg Ungdomsforening- Ryde indremission- Ryde jagtforening- Ryde/Stendis Beboerforening- Ryde/Stendis Seniorklub- KFUM Spejdere- VRH Håndboldklub- Musikforening- Vinderup egnshistorieRyhandisKalenderLokalerKirker Handbjerg MarinaRyde/Stendis Beboerforening


Ryde/Stendis Seniorklub


Her lægges diverse info om Seniorklubben, men husk også at kigge i kalenderen 

Nederst står at vi afholder extraordinær gen.forsamling d. 24.03.

GRUNDET OMSTÆNDIGHEDERNE ER                          DETTE UDSAT INDTIL VIDERE

.Referat af seniorklubbens generalforsamling den 18.02.2020:

Inden generalforsamlingen havde vi et skønt naturforedrag med Keld Christensen som viste fotos og video af forskellige dyr, samt fortalte om deres levevis og om hvor og hvornår de kan ses.

1.Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Ole Libergren, som blev valgt.

Han konstaterede at gen.fors. var lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning for 2019  v. Astrid Borgå

Årets aktiviteter

Generalforsamling

19.02. inden generalforsamlingen holdt vi et oplysende arrangement om demens med repræsentanter for foreningen af frivillige demensvenner ,”Sommerfuglene” fra Holstebro. På gen.fors. blev der spurgt om vi havde overvejet at korte heldagsturene ned eller lave den om til en halvdagstur. Halvdagsture er dyrere for os, men vi har besluttet at korte et par timer af heldagsturen i 2020, så vi er hjemme kl, ca 18.

Bestyrelsesmøder ( 4 stk.)

9.04. i cafeen

23.05. hos Irma

19.09. hos Peder

24.10. hos Astrid

Udflugter

Heldagstur med Venøbussen til Silkeborgegnen den 14.05. (39 deltagere)

Herom skriver Bodil Pedersen, vores  sekretær: Tirsdag den 14. maj tog 39 deltagere på udflugt til Silkeborg med Aksel som chauffør og Astrid som guide. På en rasteplads mellem Ikast og Silkeborg fik vi kaffe og rundstykker.

Derfra kørte vi til Them hvor vi skulle besøge Falkemanden, og han optrådte med sine fugle. Flere fik lov at have en fugl på armen. Der spiste vi vores frokost. Så blev vi kørt til Ludsvigslyst. Derfra skulle vi sejle på Silkeborgsøen, hvor vi kunne se mange både, der lå langs kanten, og Lars Larsens store villa så vi også. Det var en dejlig sejltur.

Derfra kørte vi hjemad. Vi drak vores eftermiddagskaffe på samme rasteplads og spiste wienerbrød og Maries hjemmebagte småkager. Vejret var dejligt udflugtsvejr, træerne var grønne og friske og rapsmarkerne var gule.

Herfra kørte vi til Grønhøj kro hvor vi skulle have aftensmad. Vi så Morten Korch museet inden vi skulle have flæskesteg og citronfromage.

Så kørte vi hjemad igen efter en lang og god dag

Halvdagstur med bussen til Sandskulpturerne i Søndervig den 3.09. (27 deltagere)

                                                      Turen til Søndervig.

Tirsdag den 3. september tog seniorklubben på tur til Søndervig med Venøbussen Kjeld Thing fra Hvidbjerg som chauffør og Astrid som guide. Der var 27 deltagere.

Sandskulpturerne var Robotter i år, udført af udenlandske kunstnere. De var utrolig flotte at gå og kigge på. Vejret var også godt. Vores eftermiddagskaffe nød vi deromme, for der var borde og bænke som vi kunne sidde ved. Vejen hjemad blev kørt ad de små veje, og vi sang vores dejlige sommersange. Vi nød også den dejlige natur som vi kørte igennem. Vi var hjemme kl. seks efter en god tur.        

 

Andet:

Julefrokost 10.12.m.38 delt. Sevel Forsamlingsgård leverede maden, MRS eleverne gik Lucia og sang med Pia og Marius. Marie læste julehistorien. Skolelederen, Henri , ønskede os god jul og godt nyt år og fortalte om planerne for teaterstykket som de på skolen skal skrive og opføre i foråret 2020.

Vi var i januar  2019 30 betalende medlemmer. Vi har i år fået 2 nye medlemmer. Dem hilser vi meget velkomne, Vi har i 2018 mistet 2 af vores tidl.medlemmer, først Henry Jespersen og dernæst Peder Tanderup, som har været trofaste medlemmer, og som begge måtte gennem et svært sygdomsforløb. De er savnede. Æret være deres minde.

Ejgild Crone er vores nye revisor. Tak for den indsats. Tak til Inga og Hans Pedersen som har stillet sig til rådighed som suppleanter siden februar 2017, men som ikke ønsker at genopstille.

Året har som tidligere været præget af et godt samarbejde med Margrethe Reedtz skolen og Venøbussen. Vi har i efteråret 2019 været glade for at Benjamin Berthelsen 3 gange har hjulpet computerbrugerne med at lære nye færdigheder på skolens pc’ere.

Vi søger efter nye deltagere som vil spille skak med os.

Vi har ved flere lejligheder fået sponsoreret kaffe og brød, hvilket glæder  os da vi ser det som et tegn på påskønnelse af samværet. Formanden vil gerne takke de øvrige medlemmer af bestyrelsen for godt samarbejde og medlemmerne for godt og inspirerende samvær.”

3. Fremlæggelse af  revideret regnskab for 2019 v. Peder Antonsen (se bilag)

Forsamlingen tog beretningen til efterretning og godkendte regnskabet.

4. Behandling af indkomne forslag som skulle være formanden i hænde senest den 4.02. : ingen indkomne forslag ( se dog også under evt.).

5.Fastsættelse af kontingent for 2020: medlemmerne godkendte bestyrelsens forslag om at fastholde kontingentet  på 50 kr. uændret.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: flg. var på valg og villige til at genopstille:

Bodil Pedersen og Irma Christensen . Der var ikke andre forslag. De er derfor valgt.

Valg af 2 suppleanter. Nuværende suppleanter Inga og Hans Pedersen genopstillede ikke. Bestyrelsen foreslog Ingrid Kruse og Inger Krabbe. Der var ikke andre forslag. De er derfor valgt.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Ejgild Crone er indtrådt som revisor og har revideret regnskabet for 2019. Han var  villig til at fortsætte. Der var ikke andre forslag. Han er derfor valgt. Poul Erik Pedersen var villig til at genopstille som revisorsuppleant. Der var ikke andre forslag. Han er derfor valgt .

8. Evt.

a. orientering v. formanden og Vagn Kristensen om projektgruppe nedsat 17.02. m.h.p.at udarbejde ansøgning om LAG midler til renovering af fællessalen med tilgrænsende lokaler. (se nærmere herom i indstik i Ryhandis Tidende som kommer i uge 9 og på Facebook).

b. Forslag fra Birgitte Tanderup om at prøve andre spil end bob, rommykub og skak. Forslag om Partner, Æsel og Sequence. Det begrænsede antal medlemmer sætter selvfølgelig grænser for hvor mange forskellige spil der kan køre hver gang.

Ordstyreren takkede for god ro og orden og formanden takkede ordstyreren for god afvikling af gen.fors.                                                    Ref. Astrid Borgå

 

 

Vigtig tilføjelse

Da der på det konstituerende møde ikke kunne udpeges en næstformand, således som det foreskrives i vedtægternes paragraf 3, ser vi os nødsaget til at indkalde til extraordinær generalforsamling tirsdag d.24.marts kl.14.45 med eneste punkt på dagsorden:

Ændring af vedtægternes par.3, således at bestyrelsen kan fortsætte arbejdet uden næstformand, indtil der evt. åbnes mulighed for at udpege en ny. Referat af seniorklubbens generalforsamling den 19.02.19:

1.Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Ole Libergren, som blev valgt.

Han konstaterede at gen.fors. var lovligt indvarslet, idet der var indkaldt i dec.nr. af Ryhandis Tidende. Formanden havde også indkaldt mundtligt på klubdage i dec. og januar.

2. Formandens beretning for 2018  v. Astrid Borgå

Møder: Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2018

Udflugter: Der har været afholdt 2 udflugter i 2018

a)    Vi var 40 deltagere, der tog på udflugt til Fanø med Carsten som chauffør.

Vi kørte mod Esbjerg, men gjorde undervejs i det gode vejr ophold ved Præstbjerg og fik kaffe med rundstykker. Vi skulle være ved færgen i god tid inden vi skulle sejle, men så havde søfartsstyrelsen valgt at den ene færge skulle ses efter, så vi måtte vente en halv time, inden vi kunne komme med.

På Fanø ventede guiden på os, og han var en god fortæller. Bussen havde frokost pakken med, og den blev spist ude på en skovbørnehave legeplads. Derfra kørte vi mod Sønderho, hvor vi skulle se kirken og høre dens historie, men inden da var vi en tur nede på stranden og se sæler. Kirken er bygget à flere omgange, og det er en søfartsby, hvor de sejlede ud fra i gamle dage, så der hænger mange skibsmodeller af skibe som er strandet. Kirkegården er lidt trist at se på, kun græs og ikke en blomst.

Efter et smut til Fanø Bad fik vi vores eftermiddagskaffe i bussen. Da vi skulle med færgen, var vi meget spændte på, om vi kunne være med til tiden, og om de kunne lukke bommen bag os. Men det gik heldigvis.

Og så gik det hjemad via Tarm hvor vi på Bechs hotel fik kalvesteg og hjemmelavet is.

Vi var i Ryde godt kl. otte og havde haft en rigtig god tur.

                                           Bodil Pedersen

a)     Halvdagstur med bussen til Mønsted kalkminer d.14.08, m.. 32 delt.

Den 14. august tog vi på udflugt til Mønsted kalkgruber.

Vi var 32 der var afsted, og vores chauffør kørte ad de små veje til Mønsted. Her skulle vi med toget ind i kalkgruberne, hvor der gik en film som vi så lidt af. Vi gik lidt rundt i minegangene og kikkede og snakkede.

Vi skulle have kaffe på Café Kridthuset, hvor der var bolle og æblekage.

Så kunne vi gå rundt på museet og se billeder fra dengang de hentede kalk ud. Dernæst kørte vi hjem og havde haft en god eftermiddag med godt vejr.    

                                                      Bodil Pedersen                                                                                                                                 

Øvr. Arrangementer:

Gen.fors.  20.02 underholdning ved Karsten Hansen der fortalte om sit arbejde, sit netværk og viste billeder.

Julefrokost 11.12.m.38 delt. Sevel Forsamlingsgård leverede maden, MRS koret sang og Vagn Kristensen læste julehistorien

(Om arrangementer fremover:  Foreløbig kun planlagt forårstur. idet vi afventer at se antal tilmeldinger på Silkeborgturen d. 14.05.19, som vi har fået kommunens tilskud til på 5.000 kr..)

I øvrigt

Vi har i 2018 mistet 3 af vores medlemmer, først Ulla Andersen, dernæst hendes bror, Hans Pedersen og sidst vores revisor, Bent Forbech. Vi savner dem. Æret være deres minde.

Ejgild Crone er trådt ind som revisor. Tak for det.

Året har som tidligere været præget af et godt samarbejde med Margrethe Reedtz skolen og Venøbussen

Vi har ved flere lejligheder fået sponsoreret kaffe og brød, hvilket glæder  os da vi ser det som et tegn på påskønnelse af samværet.

Vi er glade for cafelokalet, både fordi det er hyggeligt og fordi det kun koster det halve af lille sal, hvilket betyder at kommunen har dækket året lokaleleje fuldt ud.

 

 

3. Fremlæggelse af  revideret regnskab for 2018 v. Peder Antonsen (se bilag)

4. Behandling af indkomne forslag som skal være formanden i hænde senest den 5.02. 2019: ingen indkomne forslag ( se dog også under evt.).

5.Fastsættelse af kontingent for 2020: kontingentet foresloges fastholdt uændret. Dette blev vedtaget.

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: flg. var på valg og villige til at genopstille:

Birthe Braagaard, Peder Antonsen og Astrid Borgå. Der var ikke andre forslag

De er derfor valgt.

De har efterfølgende konstitueret sig som hidtil:

Formand: Astrid Borgå

Næstformand og referent: Bodil Pedersen

Kasserer: Peder Antonsen

Udflugtsansvarlig: Irma Christensen

Praktisk arrangør: Birthe Braagaard

Valg af 2 suppleanter. Nuværende suppleanter Inga og Hans Pedersen som var villige til at genopstille. Der var ikke andre forslag. De er derfor valgt. Astrid takkede på allles vegne for valget.

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Ejgild Crone som var revisorsuppleant er indtrådt som revisor i Bent Forbechs sted og han var villig til at fortsætte.Der var ikke andre forslag. Han er derfor valgt. Poul Erik Pedersen var villig til at være revisorsuppleant. Der var ikke andre forslag. Han er derfor valgt .

8. Evt.

Birgittte Tanderup spurgte om bestyrelsen havde overvejet at erstatte heldagsturen med to halvdagsture. Der blev svaret at halvdagsturene er forholdsmæssigt dyrere, men at ideen ville blive overvejet.

Ordstyreren takkede for god ro og orden og formanden takkede ordstyreren for god afvikling af gen.fors.

                                                                    Ref. Astrid Borgå            

Log ind